Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички за предаването на няколко писма на Аргир [Аргир Манасиев – революционер и учител, съратник на Г. Делчев], който да ги предаде в Кочанско и на Струмишката чета.

София, 21 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 876