Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички, в което го съветва да вземе пари на заем за посрещане на разноските, докато му изпрати пари.

София, 13 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 868