Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 60 лв. в заем на приносящия [написана върху обратната страна на писмо от Гьорче Петров, в което се ходатайства да се отпуснат 60 лв. на Янаци, тъй като „бил много на тясно“].

София, 12 септ. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 27