Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до Брат [вероятно Никола Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че е получил неговите писма и иска да изпрати на татко си 2–3 наполеона.

Битоля, 22 окт. [1897 г.] Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 2–3 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Вероятно в текста на писмото е допусната правописна грешка при изписване на годината „1892”. По това време Гоце Делчев е бил юнкер във Военното училище в София и не може да бъде и в Битоля. От сведенията, които имаме от неговите писма за движението му във вътрешността, и от текста на писмото, като най-вероятна се очертава годината 1897 г., към която си позволихме хронологически да насочим този документ.