Писма до Никола Зографов

Писмо [отчасти шифровано] от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го задължава да състави списък на намиращите се в Кюстендил материали, като се направи разграничение на материалите на Вътрешната организация от тези на тукашния комитет и да се изплатят две пушки на собствениците им.

София, 6 май 1901 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 117–119 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев


Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до [Никола] Зографов [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че е получил пратените предмети, че не се води от ничии инструкции и търси сведения къде е Чакъров.

Прищина [псевдоним на гр. Щип], 2 ян. 1896 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 5–6 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до [Никола] Зографов [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че се е завърнал в Щип въпреки че е пътувал в лошо време, че убийствата и обезчестяванията продължават и препоръчва да се направят по-скоро камите.

Прищина [псевдоним на гр. Щип], 20 февр. 1896 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 11 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до [Никола] Зографов [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което иска да му се изпратят камите и 8-те екземпляра от биографията на Левски; иска също така да му се изпрати сабята, която се намира при Еф[рем] К[аран]ов.

Прищина [псевдоним на гр. Щип], 12 март 1896 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 13 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до [Никола] Зографов [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което му съобщава, че е получил писмата, иска адреса на [Борис] Сарафов [бивш офицер от българската армия, активeн и ръководeн участник в дейността на ВМОК] и се възмущава от постъпките на Началника [вероятно става дума за Димитър п. Георгиев Беровски].

София, 24 дек. 1896 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 18–19 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до Брат [вероятно Никола Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че е получил неговите писма и иска да изпрати на татко си 2–3 наполеона.

Битоля, 22 окт. [1897 г.], Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 2–3 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Вероятно в текста на писмото е допусната правописна грешка при изписване на годината „1892”. По това време Гоце Делчев е бил юнкер във Военното училище в София и не може да бъде и в Битоля. От сведенията, които имаме от неговите писма за движението…
Писмо от Ахил (Гоце Делчев) до Брат [вероятно Никола Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че е получил писмото му, че е възмутен от безобразията на Чакъров и че изпратените пари е върнал обратно.

Прищина [псевдоним на гр. Щип], 25 май 1896 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 15–16 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гйорги [Гоце Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го информира, че изпраща чрез Манчо 16 каси патрони, превозът струва по 18 гроша за 100 оки; дава инструкции за по-безопасно пренасяне, складиране и разпределяне на мунициите.

София, 2 март 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 56 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гйорги [Гоце Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което му съобщава, че изпраща романа „Шпионинът” [изпращайки тази книга Г. Делчев е искал да окаже морално въздействие върху Г. Иванчов] и го инструктира всички брошури да се пратят за Виница по кочанския и малешевския канал.

София, 7 май 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 75–76 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гйорги [Гоце Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което му съобщава, че по недоразумение пратените вещи не са получени, затова не можал да ги предаде на баща му; че е решено временно да не се работи с Виница; ще пише на Развигоров направо в Кочани.

София, 13 окт. 1898 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 41–44 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гйоргие [Гоце] Делчев до Гйорге [вероятно Георги Попцветков] и Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което му съобщава, че се безпокои от преследванията в Македония и от предателството на Г. Иванчов; че се намира в материално затруднение; да дадат на баба Дона Ковачева 10 лв. и че върховистите свикват конгрес, но малко дружества щели да участват – да не падат духом.

София, 1898 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 36–39 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Колйо [Никола Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го информира, че му праща сто златни лева, за да се заплаща пренасянето на патроните; недоволен е от приказките върху тайни работи на организацията.

София, 10 февр. 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 52–54 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил] и Ефрем [Чучков] да му пратят три чейрека [четвърт от турска сребърна монета (меджидия)] и да отговорят на последното писмо.

София, 1 февр. 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 46–47 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го задължава след получаването на писмото веднага да му отговори дали ще може да намери хора за прехвърляне на една чета от с. Неманци [Щипско] или до Св. Николско със забележка, че четата ще обикаля Велешко и Скопско.

София, 15 юни 1900 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 114–115 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че във връзка със заминаването си за вътрешността [Македония] иска да се срещне с него и други дейци – Васе, Тоде, Тасе, Реджо и иска да го извести за неговото пристигане в Дупница.

Кюстендил, 29 февр. 1900 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 109 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че имал неприятности поради неточното изпълнение на указанията му от него; че заминава за вътрешността и настоява да се вземат мерки за унищожаването на предателя Георги Иванчов от Виница.

Дупница, 15 юни 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 102–103 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че оставките на офицерите са приети и Върховният комитет ще се конституира; заминава за Македония; Атанас и Ицо да отидат в Дупница.

София, 11 юни 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 99–100 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че приложените 40 лева в бонове са за абонамента на вестника, поне за него да няма да дават.

Б.м. , б.д., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 142–143 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което изказва недоволство от политиката на правителството, изпраща пари за разходи и шифър за кореспонденцията с вътрешните дейци и го предупреждава да внимават при пренасянето на оръжие.

София, 24 март 1899 г., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 66–69 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
Преглед на всички 64 документи