Писмо от Гоце [Делчев] до Колйо [Никола Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го информира, че му праща сто златни лева, за да се заплаща пренасянето на патроните; недоволен е от приказките върху тайни работи на организацията.

София, 10 февр. 1899 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 52–54 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV, София, 1943 г., с. 139–140, и се съхранява в ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 22, л. 6–6 гр.
Оригиналите на публикуваните от проф. К. Мирчев 35 писма и записки са предадени на НР Македония като част от архива на Македонския научен институт (МНИ) през 1946 г. По силата на споразумение, ксерокопия на част от тях се намират в Колекция микрофилми – Македония (КМФ 23-01), съхранявана в Централен държавен архив (ЦДА).


Виж Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби.