Писмо от Гйоргие [Гоце] Делчев до Гйорге [вероятно Георги Попцветков] и Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което му съобщава, че се безпокои от преследванията в Македония и от предателството на Г. Иванчов; че се намира в материално затруднение; да дадат на баба Дона Ковачева 10 лв. и че върховистите свикват конгрес, но малко дружества щели да участват – да не падат духом.

София, 1898 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 36–39 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV, София, 1943 г., с. 137–138, и се съхранява в ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 22, л. 5–5 гр.
Оригиналите на публикуваните от проф. К. Мирчев 35 писма и записки са предадени на НР Македония като част от архива на Македонския научен институт (МНИ) през 1946 г. По силата на споразумение, ксерокопия на част от тях се намират в Колекция микрофилми – Македония (КМФ 23-01), съхранявана в Централен държавен архив (ЦДА).


Виж Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби.