Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го известява, че с кукушанеца Манчо са изпратени 10 сандъка куршуми; разпорежда на превозвача да се платят по 16 гроша за сто оки и съобщава, че има недоволство от обноските на Ефрем [Чучков].

София, 4 февр. 1899 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 49–50 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев