Писмо от Гйорги [Гоце Делчев] до Никола [Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което го информира, че изпраща чрез Манчо 16 каси патрони, превозът струва по 18 гроша за 100 оки; дава инструкции за по-безопасно пренасяне, складиране и разпределяне на мунициите.

София, 2 март 1899 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 56 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV, София, 1943 г., с. 140, и се съхранява в ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 22, л. 6 гр.
Оригиналите на публикуваните от проф. К. Мирчев 35 писма и записки са предадени на НР Македония като част от архива на Македонския научен институт (МНИ) през 1946 г. По силата на споразумение, ксерокопия на част от тях се намират в Колекция микрофилми – Македония (КМФ 23-01), съхранявана в Централен държавен архив (ЦДА).


Виж Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби.