Шифровано писмо от Ахил (Гоце Делчев) до [Никола Зографов – пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което му съобщава, че е получил писмото му, че е доволен от препращането на пушките, че Дупнишкият канал за пренасяне на оръжие е готов, но се чакат пари.

Висока [псевдоним на София], 11 февр. 1897 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 21–22 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV, София, 1943 г., с. 135, и се съхранява в ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 22, л. 4.
Оригиналите на публикуваните от проф. К. Мирчев 35 писма и записки са предадени на НР Македония като част от архива на Македонския научен институт (МНИ) през 1946 г. По силата на споразумение, ксерокопия на част от тях се намират в Колекция микрофилми – Македония (КМФ 23-01), съхранявана в Централен държавен архив (ЦДА).


Виж Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби.