Гоце Делчев (вдясно) с неговите другари и съратници Никола Малешевски (в средата) и Гьорче Петров.

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16070, лист 2 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.


Категория Снимки