Гоце Делчев (по-високият) с приятеля си Гоце Имов като юнкери.

София, б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16072, лист 1 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.


Категория Снимки