Разписка от Аргир Манасиев, написана на първа страница на сметка, подписана от [Гоце] Делчев, за изразходваните средства за издръжка на Аргир Манасиев и македонските каторжници на обща стойност 506.20 лв. [съставена, когато Арг. Манасиев е бил освободен и се намира в София].

София, 2 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 3, лист 3–4