Приходо-разходна книга със собственоръчни записи от Гоце Делчев на сумите, изразходвани и дадени в брой от него в периода март – декември 1902 г.

София, 8 дек. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 37–41 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 70, л. 6–8. Копие