Приходно-разходни книги, сметки и списъци

Приходо-разходна книга със собственоръчни записи от Гоце Делчев на сумите, изразходвани и дадени в брой от него в периода март – декември 1902 г.

София, 8 дек. 1902 г., Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 37–41 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 70, л. 6–8. Копие

Сметка от Гоце Делчев за получени и изразходвани суми.

София, 8 дек. 1902 г., Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 7

Списъци с имена на дейци на Тайната македоно-одринска революционна организация (ТМОРО), изготвени от Гоце Делчев.

София, б.д., Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 42–46 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 5, л. 1–13. Копия.

Преглед на всички 8 документи