Списъци с имена на дейци на Тайната македоно-одринска революционна организация (ТМОРО), изготвени от Гоце Делчев.

София, б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 42–46 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 5, л. 1–13. Копия.