Записка от Гоце Делчев до Марко Секулички, в която му казва да заръча панталони; да пише какво още ще трябва на Кръсто и да изпрати човек да го вземе.

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 885