Писмо (без подател и адресат), съдържащо указания как да се опакова и изпраща стоката (патроните), закупена в чужбина [с подчертавания от Гоце Делчев].

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 36