Писмо от Гоце [Делчев] до Санде [Александър Дърводелски от Враца] да вземе мерки да се излекува; ако има нужда от парична помощ, да се обръща към [Димитър] Стефанов [задграничен представител на ТМОРО в София] или [Туше] Делииванов [задграничен представител на ТМОРО в София].

София, 21 май 1902 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 31, лист 2 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 4. Копие