Писмо от Гоце Делчев [главен учител на училището в Банско] до Иларион, управител на Св. Неврокопска епархия, с което му съобщава, че със същата дата му е изпратил друго писмо, в което се излагат причините за късното отваряне на училището и за неизпълнение на учителския персонал.

Банско , 5 окт. 1896 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 28, лист 2