Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички [помощник на Никола Зографов, а по-късно и самият той пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил от 1902 до 1906 г.], за да му съобщи, че ще посреща и изпраща революционните дейци и да държи точна сметка на вещите и материалите, като не се правят големи разходи.

София, 11 април 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 867