Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички във връзка с изпращането на книги и писмо за комитета в Кочани, както и за пренасяне на оръжие в Македония.

София, 9 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 872