Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички за изпращането на носещия писмото Ефрем Георгиев с чета за Кочанско; да се изнесат пушките от Деве баир към Саса и после да се препратят към Щипско.

София, 10 ноем. 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 883