Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички, в което го пита получил ли е изпратените пари; дали е заминала четата и да му изпрати човек, за да вземе другата чета, като й осигури дрехи и оръжие.

София, 16 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 869