Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички, в което му съобщава, че е получил всичките изпратени му писма; препоръчва да се определят една-две къщи за станции в Цървенино [с. Цървеняно, Кюстендилско]; предлага ако Наумов не бъде избран в Каменица, да се препоръча в Тишаново, а ако бъде избран, там да се препоръча Карайовов.

София, 11 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 879