Писмо от Гоце Делчев до Х македоно-одрински конгрес в София с отказ да даде отчет за дейността на ТМОРО пред конгреса, тъй като не го счита за редовен, но с готовност да направи това пред събрание, състоящо се от делегати на всички дружества.

София, 1 авг. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 33–34