Разписка от Филип Чакъров за 56 лв., получени от Туше Делииванов, срещу 2 пушки (система „Маузер-Милйованович“) без патрони.

София, 15 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 40