Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Асен [псевдоним на Иван Бележков – учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито], с което го задължава да се набавят 300 кримки с по 150 куршуми с крайна цена от 5 лева, а мартинките до 32 лева; иска сведения за живота в районите.

София, 31 май 1902 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 123–125 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев