Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Асен [псевдоним на Иван Бележков – учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито], с което съобщава, че праща два колета с вестници и десет екземпляра от книгата „Средногорско въстание“; много е нужен плат (холево) за кепета.

София, 1 юни 1902 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 127 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев