Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Асен [псевдоним на Иван Бележков – учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито], с което съобщава, че праща два колета с вестници и десет екземпляра от книгата „Средногорско въстание“; много е нужен плат (холево) за кепета.

София, 31 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 29, лист 1