Писмо от Гоце [Делчев] до Иван [Бележков – учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито], с което му съобщава, че пристигналите 5 души, между които са Запрев, Тане и др. познати нему, трябва да стоят там, докато бъдат повикани.

София, 2 ноем. 1902 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 133 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев