Телеграма от Гоце Делчев до Никола Зографов, в която съобщава, че Георги от Дренок е [в София] и тръгва; да го чакат.

София, 19 май 1900 г. Оригинал, бланка, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 287