Телеграма от Гоце Делчев до Никола Зографов, с която му съобщава, че утре вечер пристига; Попцветков [вероятно Георги п. Цветков от Прилеп, съратник на Г. Делчев] – съгласен.

К[юстенди]л, 29 [дек. 1896 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 83