Шифрована записка от Гоце Делчев до Никола Зографов с молба да отиде заедно с приносящите при бабата [Дана Ковачева], за да им даде револвер и патрони.

Б.м., [преди 4 май 1903 г.] Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 332–333