Списъци на членовете на секциите за: организиране пренасянето костите на Гоце Делчев – Димче Зографски, Лазар Танев, Панко Брашнар, Благой Левков, Георги Икономов и Никола Мартиновски; изготвянето на сборник „Илинден“ – Благой Попов – обвинител, Страхил Гигов, Александър Мартулков, Иван Точков, Никола Минчев, Димитър Влахов, Павле Шатев и Венко Марковски; за посрещане, настаняване и изхранване на делегатите – Ремзи Исмаил, Гога Янич, Любе Дамяновски, Панче Кондев, Вера Кличкова и Славица Цветкова; по техническата подготовка – Ацо Петровски и Круме Тодоровски; за финансите – д-р Борис Спиров, Круме Аджипецов и Лазо Въчков.

Б.м., Б.д. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 156-157