Писмо (пощенска карта) от Гоце [Делчев] до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], в което съобщава за намерението си да им дойде на гости.

София, 7 февр. 1899 г. Оригинал, ръкопис, печатно

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 3