Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с тревога и възмущение от дейността на Дончо Златков – харамия и върховистки войвода.

София, 22 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 8–9 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 8. Копие