Писмо от Гйорги [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което го информира, че от Зографов ще получи книги с революционно съдържание – да ги препрати на Казанджиев в Кочериново.

София, 7 февр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 5