Писмо от Гоце [Делчев] до брат Колйо [Никола Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да се вземат мерки скритите край с. Белица 250 пушки да не попаднат в ръцете на турците.

София, 11 окт. 1902 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/205 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 71, л. 2–4. Фотокопие, ръкопис