Писмо от Гоце [Делчев] до Колйо [Никола Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с указание приложеното към писмото веднага да се препрати в Борово [псевдоним на Банско].

София, 3 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 2