Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с известие, че му изпраща един вързоп за Горна Джумая и с молба по някого да му изпрати „произведението“ на Киршвенк.

София, 23 септ. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/193 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 32–35. Фотокопие, ръкопис