Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание кръжоците да не се поощряват, а момчетата да се насочат към други въпроси – например да обмислят как да набавят революционна литература.

[София], [лятото на 1898 г.] Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 37, лист 45–48 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 118–121. Фотокопие. ръкопис