Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което го осведомява, че заминава за Кюстендил и оттам ще дойде в Дупница за да организира канал през Лисията.

София, 29 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/183 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 4–5. Фотокопие, ръкопис