Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с указание сам да се разпорежда за всичко, както и да убеди Морфов, който ще пристигне в Дупница, че върховистите трябва да спрат нахлуванията на харамиите (разбойниците) през границата.

Кюстендил, 28 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/187 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 18–19. Фотокопие, ръкопис