Телеграма от Гоце [Делчев] до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], че го очаква по-скоро да дойде.

Кюстендил, 15 ноем. 1897 г. Оригинал, ръкопис, печатно

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 6