Телеграма от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], че двамата [вероятно четниците Крилчо и Дончо] непременно утре да потеглят и по възможност скоро да пристигнат; вещите са изпратени.

София, 16 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 39, лист 1