Телеграма от Гоце Делчев до Никола Зографов [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с която му съобщава, че е забравил писмата от Света гора [псевдоним на Солун].

София, 4 дек. 1896 г. Оригинал, бланка, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 76