Телеграма от Гоце Делчев до Никола Зографов за изпращането на 40 лева на Якимов [книжар в Кюстендил].

София, 7 дек. 1898 г. Оригинал, бланка, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 208