Кирил Петрушев – министър на труда на Народна република Македония (с венец) в залата на втория етаж на Македонския дом в София пред саркофага с костите на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 14