Навлизаща в площада пред бившия Царски дворец почетна рота от югославски войници. Зад нея – част от групата, носеща знамена на македонски братства и югославски партийни знамена.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 21